نامداری، بی نیک نامی، به پشیزی نمی ارزد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نامداری که خود را به خواری می افکند، هزاران دل آویخته به دامان خویش را نیز به خاک می کشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نخستین گام بهره کشان کشورها، در آغاز نابودی بزرگان آنهاست و سپس تاراج دارایی شان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نگاه مردان و زنان کهن ایستا نیست، آنها دوران های آینده را نیز، به خوبی می بینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ویرانه کاخ های برآزندگان هم، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خموشی ریش سپیدان هم، پندآموز است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
 
از آه و نفرین بزرگان و ریش سپیدان، باید ترسید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پاسخ سخنان دلسوزانه بزرگان و ریش سپیدان، گستاخی و اخم نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرفراز، کسی است که ارتشی از دلها، یاریش کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تاوان بزرگی، تنهاییست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

توانایی، از پس آگاهی و کوشش بسیار، بدست می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند، ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه نمی تواند از خواب خویش، برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند، ارزش برتری و بزرگی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندیشه برتر، در روزهای توفانی و آشوب و همچنین آسودگی و آرامش، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هر ثروتمندی توانا نیست، آدم توانا، انساندوست و بخشنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 81 Famous Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, The Author Of The Red Book Kzf78آدم توانا، به توانایی خویش باور دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم توانا، دیگران را ناتوان نمی نامد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم توانا به جای نشان دادن ناتوانی دیگران، راه درست توانایی را نشان می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

امیدوار مباش دیگران همواره همراهیت کنند، باید دست بر زانوی خویش گیری. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی