آدم با ادب، دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با بردباری، همه چیز در چنگ توست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دوستی و مهر، امید می آفریند و امید، نیاز زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر آغاز زندگی ات، با شادی و روز همراه بود، در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش، و اگر آغازش رنج و سیاهی بود از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم نیرومند، در هنگامه پیکار نیز به دیگران امید و شادی هدیه می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در دل سیاهی شکست، نور امید سو سو می زند، نوری که اگر باورش کنیم، بزودی خورشید تابان زندگی ما خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به هنگام دیدار یاران از سفر برگشته، شیرینی ببخشاییم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با سفر، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سفر، نای روان است، برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی پیشکشی است، برای شاد زیستن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شادی کجاست؟ جایی که همه ارزشمند هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر پایکوبی و شادی نباشد، جهان را ارزش زیستن نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چراغ جشن و بزم را، همواره فروزان نگاه داریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شادی را به یکدیگر هدیه دهیم، شادی، برآیند مهر و دوستی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های شاد، جوان می مانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های شاد، در کمین جشن و بزم نیستند، آنها خود شادی آفرینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 98 Famous Quotes by The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, The Author of The Red Book Kzf8Tآنکه همیشه لبخندی بر لب دارد، بخشنده شادی و میل به زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزم ها گوارا، که گیتی بزمی بزرگ است برای آراستن خویش و آیندگان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جشن های بزرگ، انگیزه افزایش باروری و پویایی می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بازی و شادی کودکان، برای رشد است و پویش، بازی تنها برای کودکان نیست، شادی و بازی های گروهی را ما نیز ادامه دهیم، حتی با دندان های ریخته و موی سپید هم می توان بازی کرد، شاد بود و با آوای گیتی همراه شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی