انتخابات، مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کوچک کنندگان انتخابات، با ریشه آن دشمن هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته بازیگر انتخابات نادرست می شوند، هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

احزاب ، نامزدهایی را وارد گردونه انتخابات کنند ، که در آینده ، موجب سرافکندگی و شرمساریشان نشوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در کشوری که احزاب و گروه های سیاسی مردمی وجود ندارند، انتخابات هر بار، بیشتر از پیش، به پلشتی می گراید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردم در هنگام انتخابات، باید بیش از هر چیز دنبال برنامه های پیشنهادی احزاب سیاسی باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنگام انتخابات، احزاب اعتبار خویش را برای تضمین انجام وعده های نامزدهایشان در میان افکار عمومی به گرو می گذارند. حال آنکه نامزدهای مستقل انتخابات وامدار و متعهد به هیچ کجا نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

احزاب و گروه های سیاسی حداقل دو سال پیش از انتخابات ، باید نامزدهای خود را به مردم معرفی نمایند تا همگان ، زمان لازم برای ارزیابی رفتارها و برنامه های آنان را داشته باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

احزاب آزاد، ستون های بالندگی و رشد کشورها هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

احزاب شایسته، به دنبال تمامیت خواهی سیاسی نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آواز مهربانی، از هر سنگ نگاره ای، ماندگار تر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربان باش تا جاودانه شوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های پست و دون پایه، مهربانی را هم، بد می دانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گیتی به سوی آینده پیش می تازد، از آنانی که مدام در گذشته شنا می کنند، بگریزید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر آدمیان می دانستند در این آبی بیکران گیتی، چقدر کوچک و تنها و آسیب پذیر هستند یک آن هم، یکدیگر را تنها نمی گذاشتند و یار و غمخوار هم بودند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 96 Famous Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, The Author of The Red Book Japan_8_

شناخت درست فراخنای بیکران گیتی، آدمهای خشن را هم، آرام و نرم خو خواهد نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خواست واپسین آدمی، شناور شدن در بسامدها و امواج گیتی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهر به گیتی، را به فرزندان خویش بیاموزیم، مهر به جهانی که قرار است در آن شکوفا شویم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شباهنگام به آسمان پر ستاره بنگریم و از خود بپرسیم ما در کجای این چشم انداز بی پایان ایستاده ایم، آیا ما توان این را داریم که از خود نقشی بر این پهنه بی پایان بجای بگذاریم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی