فریادرس پاکزاد است، او گوشش پیشتر تیز شده و آماده کمک رسانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هم رنگ دیگر کسان شدن، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان بی باکند، آنها خوی برتر خویش را به آیندگان هدیه می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم توانا ، دشمنش را از قدرت کنار می گذارد اما به دار نمی کشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بی تردید قدرت همیشگی نیست، هیچکس برای همیشه آن را در اختیار ندارد، باید شرط ادب و احترام به دیگران را از یاد نبریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چیزی که قدرت را زیبا خواهد کرد، فداکاری و اراده کمک به دیگران است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه نیکوست هنگامیکه از آرمان پاک دیگران پشتیبانی کنیم، تا به چیزی که دوست دارند برسند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنچه باعث فخر یک چهره سرشناس می شود، ادب، انسانیت و آزادگی اوست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای ناتوان، شهرت را بد می شمارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شهرت بدون شعور، مایه دردسر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پدران و مادران چه بخواهند و چه نخواهند اسطوره و قهرمان زندگی فرزندان خویش هستند. بیایید پاسبان شایسته این حس عمیق فرزندان خویش باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 98 Top Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, The Author Of The Red Book Kzf8Hبیچاره مردمی که قهرمان ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

قهرمان های آدمهای کوچک، همانند آنها زود گذرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمی می تواند، بارها و بارها به شیوه های گوناگون، قهرمان شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آتش نشان کیست؟ او پناه گرفتارشدگان بی پناه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عشق، همچون توفان، سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری، روزافزون می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عشق، تنها با از خودگذشتگی ارزش می یابد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی