شکست های زندگی، درهای پیروزی را می گشایند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شناخت موشکافانه هر شکست، پیشرفت را در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرومایگان، پس از پیروزی، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پایداری و کوشش، کلید هر در بسته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادیخواهان، شایسته ترین اساطیر هر سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم بزرگ به راستی، خویش را باور دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هر چه بزرگتر باشی تنهاتر هستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم بزرگ، برای شادی مردم و آبادی سرزمین خویش، از خود گذشتگی و جانفشانی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دانا، سخنی دلگرم کننده بر زبان جاری می سازد و می گذرد. برای خردمندان، بدگویی بدخواهان شیاد، بی ارزش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنگاه که دریا شدی، با چنگ کشیدن دیگران، رُخ و گونه ات، زخمی نخواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنهایی در میان دریاهای بیکران، هزار بار بهتر است از اینکه در کنار آدمهایی باشی که گرفتار روزمرگی هستند و هر نوع نوآوری را پیشاپیش رد می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان از مردم زمانه خود، جام شوکرانی می گیرند برای سکوت ابدی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بیشتر عوام هرگز نمی خواهند حقیقت را ببینند و یا حتی بشنوند. با این وجود آماده هستند تا بدون محاکمه، مجازاتت کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 100 Famous Quotes by The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, The Author of The Red Book Kzf8J
چه غم انگیز و رنج آور خواهد بود، هنگامی که یک شیر وادار شود بسان یک گوسفند رفتار کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای بزرگ و اندیشمند، بسیار اشک می ریزند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادگان، در مرداب خودستایی فرو نمی روند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزاده، آدم گوشه نشین و رها از غم دیگران نیست، او یاری رسان همگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنانکه تیشه به ریشه بزرگان سرزمین خویش می زنند، خود و فرزندانشان را بی پناه ساخته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی