خود را تا هنگاهی همراه داری، که دلداده نشده ای. دلبسته، با خویشتن خویش بیگانه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آب، مهربانترین بخش گیتی است که در ما می آمیزد و توان زندگیمان می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر قوانین و هنجارها، سرشتی دلسوزانه و انسانی داشته باشند، بی شک قانون شکنی و نافرمانی گم می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه باج می گیرد، زندگیش بسیار کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزهکاران کوچک، دست پرورده بزهکاران بزرگتر هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا چیزی از دست ندهی، چیز دیگری بدست نخواهی آورد، این یک هنجار و قانون همیشگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخت ترین پرسش ها، هم اساسی ساده دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی را که نابود کننده داشته های دیگران هستند را باید به کارهای بدنی واداشت، تا کمکی به خویش و دیگران باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنجار و قانون روان آدمی، دوستی و مهر است، شگفت آنکه عده ای برای بدست آوردن این مهر، همواره در ستیز هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنجارها و قوانین هر کشوری، باید باور مردم آن سرزمین باشد نه در برابر آن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تاراج و شورش، هیجگاه بهانه تاراج و شورش دیگری نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 93 Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, The Author of The Red Book Japan_4_اگر دل گیتی را بگشاییم، این سخن را خواهیم شنید : هر کنشی واکنشی را در پی دارد، پس کردار ما، چه خوب و چه زشت، بی بازگشت نخواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرامش روان بسیار ارزشمند است، چرا که هیچ ارتشی نمی تواند، درون فرو ریخته ما را سامان بخشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گیتی دارای ساختاری سازمان یافته است، این ساختار به آن پویایی بخشیده و برآیندی شگرف در پی داشته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بازده ساختار بیمار، درد و سیاهیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی