تنها راه نجات زمین، کاستن از زاد و ولد آدمهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمین، تنها هدیه ای برای ما نیست، آن را دوست بداریم و به آیندگان بسپاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند، تا کدامین فرزند میهن برچیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شایستگان، با گذشت هستند و بخشنده. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزاده، آدم گوشه نشین و رها از غم دیگران نیست، او یاری رسان همگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنانکه تیشه به ریشه بزرگان سرزمین خویش می زنند، خود و فرزندانشان را بی پناه ساخته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای بالندگی و شکوفایی هر سرزمینی، باید در هر بخش، اسطوره و نمادی زنده داشته باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان، برای رفاه دیگران از خود گذشتگی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها کسانی شایسته هستند، که کار اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه فریست زندگی را، آنگاه که برآزندگان و اساطیر را نشناسی و بی ره توشه ای پرواز کنی؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه نیک مردان و زنان برآزنده ای که همچون باران می بارند، برای شکوفا شدن اندیشه آیندگان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 25 Motivational Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, The Author of The Red Book Japan_2_

خوشنامی، بزرگترین فر هر آدمی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دارایی برآزندگان، تنها دلی سرشار از امید است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در تباری که کهنسالی نیست، آرامش به سختی پیدا می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردان و زنان کهن، در راه رسیدن به آرمان بزرگ، یک آن هم نمی ایستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عشق بخشش می آورد، بخشیدن از همه چیز و مهمتر از همه، زمان را، که با ارزشترین داشته هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی