جهان، گستره ناامیدی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان، آزادیخواه و بردبار هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرمان ما نباید زندگی دیگران را ویران سازد، آرمانی ارزشمند است که بهروزی همگان را در پی داشته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شکست و پیروزی، دل آدم فرهمند را نمی لرزاند، او به آرمان و هدف خویش می اندیشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دستان بزهکاران را، از دامان زیستگاه های جانوری، کوتاه کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای نگهداری و نگهبانی از زیستگاه جانوری، باید نگاهی فراگیر و باز داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمین زنده و پویاست، آن را باید پاس داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم ها، بزرگترین دشمنان و آفت زمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دلدادگی و عشق را از زندگی بگیریم، تنها و آواره ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از اُرُد می پرسند از کجا بدانیم که عاشق شده ایم؟ به آنها می گویم : برای یک خواسته، زمان اندکی می گذاریم و برای عشق، روزها و شب هایمان را بی دریغ می بخشیم، اندیشه آدم عاشق در پیرامون عشق پیوسته در حال چرخش است، آدم عاشق وابسته است، وابسته به چیزی که همواره شیفته آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از کسی که خود را دوست ندارد، درخواست عشق و دوستی مکن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 59 Great Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Japan_3_

اندیشه کنیم، چه چیزی ما را پیوسته به زندگی دلگرم ساخته و در نهایت می خواهیم به آن برسیم و آن را سامان داده و یا با آن به سامان برسیم؟ خواسته پیوسته اندیشه ما، همان عشق است و این تنها راه شناسایی آن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری وهم و خیال خویش را عشق می نامند، حال آنکه عشق راه بالندگی شکوفه به میوه است، کوشش پیوسته ما برای زیبا و ناب شدن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انباشتگی احساس، عشق هایی آتشین بوجود می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به اُرُد می گویند با ارزشترین چیزی که داریم چیست؟ می گویم : زمان...
باز می پرسند و آن کجاست و چه شد؟ می گویم : آن را به پای معشوق خویش ریختیم و می ریزیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی