مردمداری، بهترین خوی یک سیاستمدار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروای اندرزگو، شایسته پیشوایی نیست، تنها آنانی بایسته اند که کار می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروای دانا می داند، هیچ ندایی با کُشتن خاموش نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروای شایسته، در اندیشه کینه توزی از مردم خویش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروایی که نتواند پیشدار بیداد بزهکاران و چپاولگران باشد، شایستگی دیوانسالاری را ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمیان تندخو و خشمگین را، از دستگاه سیاسی دور کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ناکارآمدترین سیاستمداران، آنانی هستند که ندانم کاری های خود را، بر گردن مردم می اندازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 77 Famous Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Show What A Great Thinker He Is  3210

و سیاستمداری که دروغ گفت، فر و شکوه خویش را به خاک سپرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نگهبانی از داشته های یک کشور، برای سیاستمداران، یک هنجار همیشگی است و انجام آن خودستایی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچگاه به دروغگویان، میدان کارگزاری ندهید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بکارگیری آشنایان ناکارا، در یک گردونه کاری، برآیندی تلخ در پی خواهد داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرپرست، باید نماد کارایی و توانمندی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی