رهایی و آزادی آدمی، برآیند خرد است و دانایی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سر بریده خردمندان هم به هزار گونه سخن می گوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پرسش روشن شاگرد، از پاسخ استاد ارزشمندتر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شب زندگی برای خردمند، همچون روز روشن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شاگردانی که بدون نوآوری، همواره سخن استاد خویش را باز می گویند، هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی به ارمغان نمی آورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

طبیعت آموزگار بزرگیست، خردمندان از آن درس ها می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر، بارها و بارها، در کشاکش روزگار، خود ساخته و نیرومند شده باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که گوش به سخن خردمندان دارد، از خواری و زبونی به دور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای سرزمینی که روشنفکرش، همواره سخن فرمانروایان زیاده خواه را، آیینه وار تکرار می کند، باید گریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد، نمی رود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در کتابهای "تاریخ"، بیش از هر دانشی، دروغ دیدم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به جای آنکه به دنبال انسان سازی باشیم، یاد بگیریم چگونه مهربانانه با دیگران رفتار کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود، بی گمان، آموزگار آیندگان خواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه غم انگیز است به خردمندی با اندیشه ای به وسعت دریا، می گویند: تنها حق داری به اندازه یک لیوان بفهمی ... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند، نه آنگونه که می خواهیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 47 Great Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani For Philosophy Aficionados Kzf8W
مهمترین دلیل آدمهای شکست خورده برای انجام کار اشتباه این است : «ما دانسته یا فهمیده بودیم این کار خطاست! اما قلبمان می گفت: من رضایت می دهم! انجامش بده ، می تواند شیرین باشد... هر چه باد آ باد»... خردمند تنها به عقل و تجربه توجه می کند نه وسوسه دل... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انسانِ با فرهنگ، افزون بر آدمها، به گیاهان ، حیوانات و حتی اشیاء احترام می گذارد و اینگونه هر روز دوستداشتنی تر می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که عقلانیت و خردمندی را سبک و خوار می داند، بی شک در مسیر بردگی گام بر می دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به سوی جهان دانایی پیش می رویم، دانایی به مرور بر همه چیز فرمانروایی خواهد کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نقد بی کینه دیگران بر کار ما، پاداشی است، که ارزش آن را باید دانست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی