هیچ کس و هیچ چیز، نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست، همین بس که به خود بگوییم : اینبار، کار ناتمام را به پایان می رسانم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ گاه آرزوهای جوانان را، خوار و کوچک مپندارید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

یادآوری آرمان ها، از بیراهه روی بازمان می دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندکی از آدمیان، تنها به آرمان می اندیشند و بسیار کسان که آرمانشان تنها، خانه نشین نمودن همان گروه کوچک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای فرهمند و خودباور، بدنبال کف زدن دیگران نیستند، آنها به شکوه و ارزش کار خود، باور دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای پرش های بلند، گاهی نیاز است، چند گامی پس رویم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش، زور گویی پیشه کنیم، پس از چندی، کسانی را در برابرمان خواهیم دید، که دیگر زورمان به آنها نمی رسد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد، همان بهتر که زودتر رهایش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنگاه که آرمان هویدا شد، هزاران راه بن بست هم، نمی توانند پیشدارمان باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از آدمهای خودستایی که آرزوهای شما را به ریشخند می گیرند، دوری کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 64 Uplifting Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, The Great Iranian Philosopher Kzf8jبسیاری از آرزوهایمان را می توانیم به آسانی، با نشان دادن توانمندی خویش بدست آوریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باور داشتن به پیروزی، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای پویایی و پیشرفت، گام نخست، از پشت درهای بسته برداشته می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از پیروزی و شکست دیگران، می توان پندها گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر زندگی را در نرمش و جاری بودن بدانیم، هیچ گاه نمی شکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرمان بزرگ، آدم بی باک و دلیر را به سوی خویش می کشاند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برخی به "ارد" می گویند اعتماد به نفس نداریم. به آنها می گویم : از فضای خالی درون خویش برون آمده و به دریای داشته ها سفر کنیم، تا هنگامی که در نیمه خالی لیوان درون خویش، دست و پا می زنیم و از نداشته هایمان سخن می گوییم، راه تازه ای برای بهتر شدن نمی یابیم. هر یک از ما آدمیان، دارای توانی هستیم، آن را یافته و بر آن گام نهیم. از آن پس پلکان رشد را به چشم خواهیم دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیش نیاز دلیر بودن، بدنی ورزیده نیست، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیشرفت، تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی