خودت را بشناس و به آن ببال. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان، روانی آرام و دلی سرشار از مهر دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خویش را خوار نکنیم، ارزش خود را براستی بدانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

امیدی به آینده آدم هایی که مدام می گویند نمی توانم و یا نمی شود، نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمی که توان تغییر خود را ندارد، با یک تکه سنگ چه فرقی دارد؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 کوشش و پشتکار ما را تراش می دهد ، درخشنده می کند و در نهایت گوهری می شویم که یک سرزمین به ما می بالد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خیزش درونی، برای بهروزی هر چه بیشتر، نیرویی است که بسیاری آن را ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درون ما نباید میدان جنگ و ستیز باشد، آرام باشیم و بجای تحقیر سرنوشت خود، خویشتن را دوست داشته باشیم و تقدیر را از یاد نبریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دوری از آرمان و هدف، آشفتگی و پریشانی روان ما را در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فریادهای درونمان، به ما می گویند که تا چه اندازه، از خویشتن خویش دوریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

روان، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته های آدمی است، این سرشت خوب، همان ریشه بالندگی آدمیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

روان آدم های شاد، از بیماری و افسردگی، بدور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

روان پاک، برای همگان، آرزوی بهروزی و شادمانی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

روان خویش را، بازیچه دست داستان سرایان دیو سیرت نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 46 Notable Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, The Renowned Iranian Philosopher Kzf8P

روان شایستگان، به پدید آورندگی و آفرینش گرایش دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

روان مردگان و زندگان، در یک گردونه می چرخد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرزمین روان ما، میدان کینه توزی و دشمنی های بیهوده نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که خود را بزهکار می شمارد، زندانبان وجود خویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کوهستان ها و دره های بی انتها، در درون آدمها می بینم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

براستی دیدن کارگری پر تلاش، باغبانی دلسوز و یا مکانیکی سختکوش و... که کارشان را حرفه ای و عاشقانه انجام می دهند، دوست داشتنی و الهام بخش است... می تواند آرام بخش روان نابود شده آدمیان باشد و انسان را به زندگی و سازندگی باز گرداند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی