همه مردم یک سرزمین، باید پیشوای آزادی و آزادیخواهی باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی هدیه و کادو نیست، آزادی مسئولیت است و بی شک مردم تن پرور و بی مسئولیت آزادی ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردم ناتوان و زبون، آزادی را گدایی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که آزادی را، وادادگی جنسی می نامند، بیمارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که آزادی می جوید، زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مرگ هم، پایانی برای پرنده در بند نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شادی یک سرزمین، بدون داشتن آزادی، آفریده نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی باجی به مردم نیست، چرا که حق و داشته آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی نیازمند نگهداری و نگهبانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین ثروت یک ملت، آزادی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فداکاری در راه آزادی، خوی بزرگان و جاودانه هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جوانان راستین و آزادیخواه، فر رستاخیزهای بشری هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میهن، از آن همه مردم یک کشور است، با هر رنگ، نژاد و زبانی... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میهن دوستان، آزادیخواه و آبادگرند نه کشتارگر... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گروه هدفمند، کمتر دچار سردرگمی، و از هم پاشیدگی می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارهای گروهی، هر چه بزرگتر و شاداب تر باشند، شوق به زندگی و امید را، افزونتر می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 7 Notable Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Estori_8_

گروه های مردمی، توان و نیروی یک سرزمین هستند، که باید پاسشان داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دیوانسالاران و مدیران، باید پشتیبان و همراه گروه های مردمی باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمیان هنگام تنهایی، گویا خفته اند، بیداریشان را تنها زمانی می توان دید که در جمعی یکدل و هم نوا ایستاده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

روانِ توده ای یکدل و یک صدا را تا کنون دیده اید؟ برخی هجوَش می کنند و می گویند: در آن گویا «هیولایی» نیرومند ماوا دارد، برخی هم می گویند: چه زود در آن «ما» شده و از جنس آن می شویم ... می گویم: چه زیباست که از جنس «تندبادی سهمگین» شویم و به آسمانها قد کشیم و سرود همدلی خوانیم و پایکوبی کنیم... جان را چه سود ... که ما زاده توفانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی