خردمندان، آشتی جو و نرم خو هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان آزاده، پیشتاز روزگار خویش اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان، تجربه ها و آموزه های خویش را، بی دریغ برای دیگران بیان می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ادب دارای ریشه است، خانواده و فامیل، نژاد و تبار، سرزمین و زیستگاه، همه و همه، بر میزان ادب هر آدمی تاثیر گذارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جشن و بزم، دوستی و مهر را در بین مردم زیاد می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه بسیار اشک هایی، که نوید شادی اند و چه فراوان خنده هایی، که لبالب از غم و اندوه. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه زیبایند، آنانی که همیشه لبخندی بر لب دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خنده در پس خود، رازها در سینه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خنده راستین زیباست و نوای زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دلم را از شادی ها پر کن، تا غرق مهر تو شوم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شادی که با آزار دیگران فراهم شود، جام زهری کشنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شادی و امید روان آدمی را می پرورد، گر چه، تن رنجور و زخمی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم، تن رنجور، نیرویی برای ادب و برخورد درست برجای نمی گذارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که شادی را پاک می کند، روان آدمیان را به بند کشیده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نگاه به آدم های خندان هم، امید بخش و شادی آفرین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نگاه و سخنی، که سرشار از مهر و شادی است، پنجره ای است رو به سوی هزاران هزار کهکشان نادیده.... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 75 Notable The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes That Teach Life-Management Kzf8W

نوای دل انگیز گیتی را، در بزم ها و شادی ها بشنوید و همراه شوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خراب کاشانه ای که با نابودی شادی دیگران، بنا شده باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اُرُد شادی را در بی بندوباری نمی بیند، شادی آرزوی پاک همه آدمیان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرزمین شاد را، هیچ شکستی، ناتوان نمی سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

غم، سیاهچال توانایی هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی