پند و اندرز نادرست، موجب نفرت همیشگی دیگران از ما می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پندهای کهنسالان، آخرین نغمه های آن ها، برای بهتر زیستن آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیران خردمند را یافته و از تجربیات آنها درس گیریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جوانی که سخن دلسوزانه پیران دانا را به هیچ می گیرد در افسون نادانی گرفتار شده و رنجها خواهد کشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه بسیار دیدم کسانی را که به جای گوش کردن به ندای عقل و خرد، دامن فریبکاران و خیالپردازان را گرفته بودند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان از تجربه خویش می گویند، نه از رویاها و پندارهای نادرست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخن بزرگان، اندیشه ما را پولادین می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخن خردمند، راه طولانی رسیدن به خوشبختی را کم می کند و سخن نادان، تباهی را نزدیک می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درون ما نباید میدان جنگ و ستیز باشد، آرام باشیم و بجای تحقیر سرنوشت خود، خویشتن را دوست داشته باشیم و تقدیر را از یاد نبریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باور درونی، نیروی پرتاب شدن به سوی ایده هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

  QUOTES 20 | The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes | Wise Iranian Philosopher 48آدمی، به آرامی می آموزد که نباید برای هر کاری، همه زندگی و اندیشه اش را درگیر سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین کجروی ها را زمانی انجام می دهیم، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور، در چنگ خویش داشته باشیم، دستمان، خالی تر از هر زمان دیگری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر بر ساماندهی نیروهای خویش، توانا نباشیم، دیگران سرنوشتمان را می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اراده تنها زمانی زیباست که در جهت خردمندی و عقلانیت باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ گاه نمی توانید خاطرات گذشته را فراموش کنید، یاد بگیرید که چگونه می توان با آنها کنار آمد، به گونه ای که به زندگی امروز ما صدمه ای وارد نکنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

حقیقت تلخی وجود دارد، برخی از دردها هرگز از بین نمی روند. یاد بگیریم که چگونه با آنها می توان زیست... مقاوم باشیم، هیچگاه میخ پولادین نتوانسته درخت پرامید را از پای درآورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

براستی دیدن کارگری پر تلاش، باغبانی دلسوز و یا مکانیکی سختکوش و... که کارشان را حرفه ای و عاشقانه انجام می دهند، دوست داشتنی و الهام بخش است... می تواند آرام بخش روان نابود شده آدمیان باشد و انسان را به زندگی و سازندگی باز گرداند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها راه نابودی ترس، آگاهی از پوچی آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

والدین خردمند، فرزندان خود را از تاریکی و موهومات نمی ترسانند. فرزند را باید آگاه و قوی بزرگ نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی