آنکه آرمانش را ساده و باز نموده، کمتر دچار سردرگمی می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه در بیراهه گام بر می دارد، آرمان خویش را گم کرده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای رسیدن به آرمان، باید از همه نیروهایمان بهره بگیریم، هر بار که به در بسته ای رسیدیم، نباید خویشتن را سرزنش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برخیز!... راه های تازه، در آرزوی رسیدن گام های ما هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برنامه داشتن، ویژگی آدمهای کارآمد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به جای خود کم بینی و آرمان گریزی، پای در راه نهیم، که این تنها درمانگر دردهای زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به سادگی، می توان آینده جوانان را از روی آرزوهایشان پی برد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 43 Notable Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani, The Renowned Iranian Philosopher Japan_1_پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی، یافتن آرمان و خواسته ای هویداست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید، که در آغاز، آرمانش را دگرگون ساخته باشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

توانمندی های خویش را، به فراموشی نسپاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ریشه شکست های بزرگ، از ناراستی های بسیار کوچک، سرچشمه می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شکست، بن بست نیست، یک پیچ است بسوی پیروزی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی