سفر، نای روان است، برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی پیشکشی است، برای شاد زیستن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شادی کجاست؟ جایی که همه ارزشمند هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر پایکوبی و شادی نباشد، جهان را ارزش زیستن نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چراغ جشن و بزم را، همواره فروزان نگاه داریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شادی را به یکدیگر هدیه دهیم، شادی، برآیند مهر و دوستی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های شاد، جوان می مانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های شاد، در کمین جشن و بزم نیستند، آنها خود شادی آفرینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد، بخشنده شادی و میل به زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزم ها گوارا، که گیتی بزمی بزرگ است برای آراستن خویش و آیندگان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جشن های بزرگ، انگیزه افزایش باروری و پویایی می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 22 Great Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani For Those Who Are Raring To Go Japan_8_بازی و شادی کودکان، برای رشد است و پویش، بازی تنها برای کودکان نیست، شادی و بازی های گروهی را ما نیز ادامه دهیم، حتی با دندان های ریخته و موی سپید هم می توان بازی کرد، شاد بود و با آوای گیتی همراه شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جشن و بزم، دوستی و مهر را در بین مردم زیاد می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه بسیار اشک هایی، که نوید شادی اند و چه فراوان خنده هایی، که لبالب از غم و اندوه. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه زیبایند، آنانی که همیشه لبخندی بر لب دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خنده در پس خود، رازها در سینه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی