تنها زبان همسران شایسته، مهر و مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از آدمهای خود سر و نامنظم دوری کنید، مرداب رفتار آنها... شما را خواهد بلعید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم بی نظم، عمرش هم کوتاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردم منظم، سرزمینی آباد، شاد و زیبا دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردمی که نظم ندارند گرفتار هرج و مرج، نا امنی و فساد می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نظم، واژگان ساده را سرودی ماندگار و نت های گوناگون را نوایی گوش نواز و آهنگین می سازد، نظم همان چیزی است که با آن، می توان شاهکارها آفرید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نظم باید در همه امور زندگی ما هویدا باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند، تا کدامین فرزند میهن برچیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در کوهستان، ارزش دستان مهرآمیز آدمیان را، براستی می توان فهمید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نام دیگر آب، زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

واژه ای برای بیان میزان ارزش آب، یافت نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آب، مهربانانه، هستی خویش را به ما می بخشد و ما زنده می مانیم و نیرو می گیریم، پرسش اینجاست، حال ما با آن چه می کنیم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که با آب، نامهربانی می کنند و آن را هدر می دهند، وظیفه انسانی خویش را از یاد برده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آب زندگی است، کسی که آن را بیهوده از بین می برد، زندگی و هستی خویش را از یاد برده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 51 Great Quotes By The The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Give New Perspective To Life Orodism-7

زندگی از بودن آغاز و تا شدن، پی گرفته می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جهان به تندی در حال پیشرفت و رشد است. برای رسیدن به زندگی بهتر، باید به آخرین دانش های روز دنیا دست یافت و از آنها بهره گرفت، برخی پیوسته با یادآوری نام دانشمندان مرده هزار سال پیش، کاستی ها و جاماندگی های سرزمین امروز خویش را پنهان می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هولناک و نفرت انگیز است در برخی از سرزمین ها، جنگ بر سر نامداران درگذشته، بسیار بیشتر از شناخت و بزرگداشت برجستگان زنده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مبادا به نام بزرگان تاریخ خود، مشاهیر زنده مان را به گوشه برانیم که این رسم مردم نادان و بی خرد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیاده روی در ستایش تاریخ گذشتگان و اساطیر مرده، نفرت همگانی زندگان از یکدیگر و خودخوری و ناامیدی دودمان امروز را به همراه دارد. جوانان در رویای خود، گذشته ای دست نیافتنی خواهند ساخت، آنگاه می گویند ما در گذشته چه بودیم و حال چه هستیم !، بدینگونه آرام آرام از خود و توان خویش، ناامید شده و به اندک میدان کاری دلخوش می شوند. وارون بر این نگرش، جوانان سرزمین هایی که اساطیرشان زنده و بزرگانشان دوشادوش آنها کار می کنند، هر روز به میدان بزرگتری از رشد و پیشرفت دست می یابند. پس نگوییم گذشتگان ما چه بودند، باید گفت اکنون چه هستیم و اساطیر زنده ما چه درسهایی برای رشد و پیشرفت به ما می دهند تا بدان راه، کار و کوشش کنیم و سرزمینمان برای آیندگان شایسته ستایش باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای بزرگ، بسیار بوده اند و پس از این هم، هزار بار بزرگتر از آنها خواهند آمد. جهان رو به پویش است و آدمها پیوسته از راه رفته گذشتگان، پندها گرفته و آموزش ها دیده اند، پس بی شک در هر زمان و دوره ای آدمهایی بزرگتر از گذشته پا به میدان می گذارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اُرد بارها گفته است دل خوش نمودن به اساطیر و دانشمندان مرده به معنای نادیده گرفتن دانشمندان زنده است. هنگامی که می بینم برخی با آب و تاب، کوشش می کنند از مردگان برای زندگان الگوی علمی بسازند، تمام وجودم فرو می ریزد. تنها راه توسعه روزافزون آن است که فرهنگ بزرگداشت از زندگان را جایگزین تجلیل از مردگان کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را، قربانی نام مردگان می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مرده پرستی، سیمای مردمی است که به توان و گوهر درون خویش باور ندارند.  فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی