در دل هر بنایی، کرشمه یاری دیده می شود، اگر دلنوازی نباشد، خشتی بر خشت نمی نشیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در زندگی زناشویی، همواره از خاندان همسرمان، به نیکی یاد کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که در برابر همسر خویش از خانواده و بستگان ((خود))، بدگویی می کند، خواری ابدی را به جان خریده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدانیم که همسر ما یک ابرانسان نیست، او خوبی ها و بدی هایی دارد. به او کمک کنیم تا بهتر شود، اما روان او را به بند نکشیم و شان او را از بین نبریم. همسران خوب، برای هم از خودگذشتگی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همسر خویش را از ناکسان بدور بداریم، چرا که دیر یا زود، پلشتی وجود آنها، زندگیمان را ویران خواهد کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همسران، باید یکدیگر را همواره لبریز از واژه های مهرآمیز و ستایش کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار، تا به خواری گرفتار نشوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ گاه در برابر فرزند، همسرتان را بازخواست نکنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها آرامشگاه همسران، خانه آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

حتی برای شوخی و خنده، کاری نکنید که موجب سوءظن همسرتان نسبت به شما شود، سوءظن استوارترین زندگی های زناشویی را نیز، به آنی از هم پاشیده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند، فر و بزرگی خویش را برای همیشه از دست داده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 52 Life Changing Quotes By The The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani On Life, Love, Freedom And More Orodism-4کسی که هنگام انتخاب همسر، یکه تازی می کند و سخن ریش سپیدان را به هیچ می گیرد، بارها و بارها با اشک، رُخَش را خواهد شست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کوشش کنید همسرتان را از شهر و دیار خویش برگزینید، نبود ریشه های فرهنگی همسو، سختی به بار می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کوشش کنیم، زندگی زناشویی آشنایان و بستگانمان، از هم گسیخته نشود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیمان زناشویی آسان، ارزشمند است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخت نمودن پیمان زناشویی، به نام ارزش نهادن به سنت ها درست نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گل زرد رنگ همیشه بهار، سرشار از مهر است، می توان با دادن شاخه ای از آن، پیمان زناشویی بست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

استوارترین پیمان ها آنهاییست که با اندیشه مان پذیرفته ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیوند پاک، پیوندی ابدی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیوند، از پس تنهایی رخ می دهد، ارزش می یابد و توان آدمی را چندین برابر می سازد، پس باید هر پیوند پاکی را، شادباش گفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیمانهای زناشویی، با جشن های بزرگ و ولخرجی های دروغین، پایدار نمی گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میدان پیمان های گسسته، همچون مردابی دهشتناک است، که باید از آن گریخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای آشتی، بر هم پیشی گیریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جفتت اگر پرید، برای پریدن شتاب مکن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شناخت درست زن و مرد از هم، تنها راه جلوگیری از جدایی و گسست است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند، به اشک به دنبالش خواهد دوید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی