بی سواد و یا باسواد، هر چه هستی... انسان باش
بی پول و یا دارا، هر چه هستی... انسان باش
کارگر ساده و یا دیوانسالار، هر چه هستی... انسان باش
انسان باش و بمان... که جهان میزبان و شاد از وجود توست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سوگند به مهر که هیچ اندیشه ای، بی آن توان ایستایی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 Inspirational Quotes About Life by Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani  3110ماندگارترین نوا، آهنگ مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آواز مهربانی، از هر سنگ نگاره ای، ماندگار تر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربان باش تا جاودانه شوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی