پدران و مادران چه بخواهند و چه نخواهند اسطوره و قهرمان زندگی فرزندان خویش هستند. بیایید پاسبان شایسته این حس عمیق فرزندان خویش باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بیچاره مردمی که قهرمان ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

قهرمان های آدمهای کوچک، همانند آنها زود گذرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمی می تواند، بارها و بارها به شیوه های گوناگون، قهرمان شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آتش نشان کیست؟ او پناه گرفتارشدگان بی پناه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جنگیدن با مرگ و نجات مردم، هنر آتش نشانهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی


 10 Inspirational Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani  Japan_8_

آتش نشانها براستی سربازان راستین مردمند، آنها هر روز در حال فداکاری و جانفشانی برای ما هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از دیدگاه اُرُد، آتش نشانها، براستی چهره های ماندگار هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

افسوس، گاهی سهل انگاری و حماقت آدم های نادان و نابخرد، جان شریفترین و دلیرترین آتش نشانها را می گیرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

"اُرُد" همواره بدنبال کاشتن تخم مهر و دوستی برای همزیستی بهتر انسانها با هستی و یکدیگر بوده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی