کسانی که از جهان مهربان درون خویش دور شده اند، همواره زندگی را بر خود سخت می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربان باش، تا هرگز تنها نشوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی از سادگی و نادانی نیست، مهربانان به یکی از مهمترین هنجارهای گیتی باور دارند و آن برآیند کنش و واکنش است، ساده آنکه باید مهر ورزید تا مهر دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 20 Inspirational Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani  N_20_نامیرای راستین، کسی است که ستاره مهر آدمیان شده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ دری به روی مهربانان، بسته نخواهد ماند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی