ادب دارای ریشه است، خانواده و فامیل، نژاد و تبار، سرزمین و زیستگاه، همه و همه، بر میزان ادب هر آدمی تاثیر گذارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم با ادب، دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با بردباری، همه چیز در چنگ توست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بردباری، بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بردباری در توان هر کسی نیست، کسانی که بردبارند، فرمانروایی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم توانا، در بدترین شرایط هم نمی شکند او با بردباری و کوشش، چرخ تلخی های روزگار را، بکام خویش شیرین خواهد نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ اهرمی، همچون بردباری و امید، نمی تواند سختی ها را از پیش پایمان بردارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر پرواز را باور کنی، پر و بال خواهی گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جهان، گستره ناامیدی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نام دیگر کوچ، امید است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

82 Most Inspirational Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes 3410در تاریکترین شب های ستم، روشنترین ستاره های رهایی زاده می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرمان بزرگ، همواره زاینده امید است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اﻣﻴﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮن در روان آدﻣﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ رود و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺎﻧﻲ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲ ﺳﺎزد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از طبیعت می توان، امید و شوق به زندگی را آموخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

امید و شوق به زندگی، پشت دروازه شهر آدمهای تحقیر شده و غمگین نمی ایستد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی