هیچ آرمانی، نباید انسانیت درون ما را به آتش کشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه فرقی است میان برهوت و دیاری که در آن انسانیت مرده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان، آزادی و انسانیت را ستایش می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 10 Motivational and Inspirational Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani - Life and Success N_29_مهربانی، گرامی ترین خوی آدمی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی تنها هنجار همزیستی پایدار، میان کشورهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی