آدمیانی مانند گل های لاله، زندگی کوتاه در هستی و نگاره ای ماندگار در اندیشه ما دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همچون کودکان، مهر خویش را جاری سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای ربودن دل آدمیان، بر هم پیشی گیریم که این زیباترین آورد زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای مهر ورزیدن در زندگی، به دنبال بهترین زمان مباش، خود باش و روانت را جاری کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین گمشده های ما در زندگی، نزدیکترین ها به ما هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیباترین خوی زن، آزرم و شرم اوست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیبارویان، با ادب و منش نیکو، فرشته و پریزاد می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیبارویی که می داند، زیبایی ماندنی نیست، پرستیدنی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم نیکخو، هیچ گاه برای رسیدن به پول، ارزش های انسانی را زیر پا نمی گذارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در پی پاسخ زود هنگام، به رخدادهای مهم زندگی خویش نباشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در زندگی همواره سپاسگزار نیکی ها و خوبی های دیگران باشیم و آن را بر زبان جاری سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در هر سرنوشتی، رازی مهم فرو نهفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ساده باش، آهوی دشت زندگی، خیلی زود با نیرنگ می میرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی، میدان ادامه راه نادرست نیست، هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم، باید به سرچشمه پاکی روان خویش باز گردیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی خوب، تنها در دلشادی ما نیست، همزیستی و مهر با دیگر آدمیان، زندگیمان را لذت بخش می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی را برای هم، هر روز، شیرینتر از پیش سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی مردان و زنان فرهمند، سرشار از مهر و کمک به دیگر آدمیان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نا امیدی و افسردگی، تنها بن بست زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نوا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده؟! آذین بند و رخت چگونه؟، اگر به این پرسش ها خوب بنگریم، خواهیم دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند. یک آوای زیبا می تواند، ما را از خود بی خود کند، رنگی ویژه می تواند، ما را آرامش دهد و یا به خشم آورد، پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و … به هزار زبان با ما گفتگو می کنند، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 Incredible Life Changing Quotes of Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani  Orodist-2همراهان و هم آوایان، مهر و زیبایی زندگی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرایش یک بند درست از زندگی، نیاز به سفری، هفتاد ساله دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که زندگی خویش را، در جنگ با نزدیکان می بینند بیمارند، همراهی چنین آدمیانی درست نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که دلداده خود و سرنوشتش نیست، هر کار هولناکی می تواند از او سر بزند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تاریکی در زندگی، ماندگار و ابدی نیست، همانند روشنایی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیران جهان دیده، بارها و بارها، افول زندگی آدمیانی که ریشه پولشان ناپاک است را دیده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی