رستگاری، در مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیبایی، در مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تا پیش از آنکه دیر شود، عزیزانمان را، با سخنان مهرآمیز، نوازش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از خودگذشتگی، نخستین پایه مهرورزی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم شایسته، مهربانی دیگران را با مهربانی پاسخ می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانان، شادی آفرینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانان به یاد ما هستند، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی، گرامی ترین خوی آدمی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی تنها هنجار همزیستی پایدار، میان کشورهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم ها، یکی از میوه های بسیار بسیار کوچک درختان گیتی هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 51 Life Changing Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani On Life, Love, Freedom And More Japan_7_شناخت ما از کرانه اقیانوس هستی، بسیار ناچیزتر از آنی است که بخواهیم به آن ببالیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جهان را آغاز و انجامی نیست، آنچه هست، دگرگونی در گیتی است. ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می نامیم. ما بخشی از دگرگونی در گیتی هستیم، دگرگونی که در نهان خود، پویش و شکوفا شدن را پیگیری می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میدان دید ما از گیتی و جهانی که در آن زندگی می کنیم، با همه فراخنایی خود، می تواند به اندازه شبنمی کوچک باشد از جهانی بسیار بسیار بزرگتر... براستی گیتی بی آغاز و بی پایان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گیتی ناز ما را نمی کشد، جهان با ما و یا بی ما، در حال پیش رفتن و رشد است، پس کوشش کنیم، در هر جایی که هستیم، بهترین باشیم و بخشی از بار رشد و پویش گیتی را بر دوش بگیریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی