هنگامی که احساس کردی دیگر صدای وجدانت را نمی شنوی! هشدارهایش ، نصایحش و... منقلب نشو، عجیب نیست، تو دیگر انسان نیستی... به سیاهچال تباهی و نیستی خوش آمدی... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که در او انسانیت موج می زند، درباره دیگران به سادگی و تندی قضاوت نمی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از آدمهایی که به آسانی درباره دیگران قضاوت می کنند، دوری کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 اگر اینترنت پر شود از داده های با ارزش، خود به خود از تباهی و بزهکاری کاسته می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_30_ما نمی توانیم به صرف دیدن یک عکس یا ابراز نظر... دیگران را در اینترنت قضاوت کنیم، بکوبیم و سرمستانه به لجن زار اهانت هایمان لبخند بزنیم. براستی، اگر خوب بنگریم بیشتر قضاوتهای ما، ماحصل نادانی و کم آگاهی بوده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پاکترین آدم هم، دشمنان بسیار دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی