تنها راه نجات یک سرزمین، آگاه نمودن توده مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خودخواه ترین آدمیان، آنانی هستند که چشمان خود را بر سرنوشت دیگران بسته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در سرزمینی که آذرخش و توفان میدان داری می کنند، کسی به فکر فردا نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارمندان نابکار، از دزدان و آشوبگران، بیشتر به کشور آسیب می رسانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Estori_10_تنها خودخواهان دیرباور، تجربه تاریخی را به هیچ می گیرند، اینگونه آدمیان، روند پویش همگانی را کُند می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی