کارآفرین، زندگی آفرین است، پس آفرینی جاودانه بر او. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارآفرینان، دستان یاری بخش آدمیان هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارگران کوشا و دلسوز، براستی گردن فرازان یک سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 مهربان باش تا جاودانه شوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodth19

هنجارها و قوانین درست به کارآفرین و سرمایه گذار، امید و آرامش نوید می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رویا پردازی که کارآفرین هم باشد، می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی