کسی که هنگام انتخاب همسر، یکه تازی می کند و سخن ریش سپیدان را به هیچ می گیرد، بارها و بارها با اشک، رُخَش را خواهد شست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ارزش پیمان شکن، به اندازه کفن هم نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدان، همواره آنکه برای رسیدن به تو، از همه چیزش می گذرد، روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بیش از شش ماه، به امید بازگشت همسر قهر کرده خویش مباش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پند های خواندنی فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodth14نام فرزند، بینش و اندیشه ما را نشان می دهد، پس برای گزینش نام خوب، بسیار بکاویم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نام خوب برای فرزند را با آگاهی و پژوهش انتخاب کنید، نه در خواب و رویا. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای گزینش نام فرزند، شتاب نکنید، آرام باشید و با پژوهش زیباترین نام را برگزینید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی