فرهمندی و رشد پایدار یک سرزمین، تنها با همراهی کارگران و کارآفرینان توانمند بدست می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارگر دلسوز و پرتلاش، سرمایه ملی یک سرزمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارگران و کارآفرینان، نیکبختی را به مردم سرزمین خویش هدیه می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 فیلسوف سرخپوش فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodth12

اگر می خواهید جهان، در برابر کشورتان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید، دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کار درست و دلسوزانه، بخشی از سرشت خوبان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی