برای رسیدن به جایگاهی بالاتر، گذشت را نیز بیاموزیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پرسشگری، خصلت نیک کودکی است، که آن را باید تا پایان زندگی به همراه داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیوند ما تنها با زندگان نیست، همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و بزرگان سرزمین خویش و همچنین آیندگان داریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فیلسوف سرخپوش فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_7_چه غم انگیز و رنج آور خواهد بود هنگامی که یک شیر وادار شود بسان یک گوسفند رفتار کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود. راهکار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید، همان در را بشکنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کلید رازهای بزرگ، در ژرفای کمی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کینه را از خود دور کن، چرا که خرمن مهر و پاکی ات را به آتش می کشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی