مهربانی، همراهی با سرشت گیتی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های مهربان، هزاران کهکشان مهر در درون ما می بینند، ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین ثروت یک ملت، آزادی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عکسنوشته خاص فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Japan_2_

فداکاری در راه آزادی، خوی بزرگان و جاودانه هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جوانان راستین و آزادیخواه، فر رستاخیزهای بشری هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میهن، از آن همه مردم یک کشور است، با هر رنگ، نژاد و زبانی... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی