کسی که گوش به سخن خردمندان دارد، از خواری و زبونی به دور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای سرزمینی که روشنفکرش، همواره سخن فرمانروایان زیاده خواه را، آیینه وار تکرار می کند، باید گریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عکسنوشته فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم 3410امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد، نمی رود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در کتابهای "تاریخ"، بیش از هر دانشی، دروغ دیدم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به جای آنکه به دنبال انسان سازی باشیم، یاد بگیریم چگونه مهربانانه با دیگران رفتار کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی