شباهنگام به آسمان پر ستاره بنگریم و از خود بپرسیم ما در کجای این چشم انداز بی پایان ایستاده ایم، آیا ما توان این را داریم که از خود نقشی بر این پهنه بی پایان بجای بگذاریم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انسانیت، صدقه ما به دیگران نیست، انسانیت نشان دهنده ارزش گوهر وجود ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انسانیت ستودنیست، از منش مهربان درون خویش، آزرده مباش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فیلسوف سرخپوش فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی پدر فلسفه اُرُدیسم Estori_11_بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند، آموزش ادب و انسانیت است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پدران و مادران فرهیخته، انسانیت درون خویش را در فرزندشان جاری می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها راه رسیدن به زندگی شرافتمندانه، پاسداشت آبروی دیگران و انسانیت است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی