آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود، بی گمان، آموزگار آیندگان خواهد بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چه غم انگیز است به خردمندی با اندیشه ای به وسعت دریا، می گویند: تنها حق داری به اندازه یک لیوان بفهمی ... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند، نه آنگونه که می خواهیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

متن های ناب استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی پدر فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_1_

مهمترین دلیل آدمهای شکست خورده برای انجام کار اشتباه این است : «ما دانسته یا فهمیده بودیم این کار خطاست! اما قلبمان می گفت: من رضایت می دهم! انجامش بده ، می تواند شیرین باشد... هر چه باد آ باد»... خردمند تنها به عقل و تجربه توجه می کند نه وسوسه دل... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انسانِ با فرهنگ، افزون بر آدمها، به گیاهان ، حیوانات و حتی اشیاء احترام می گذارد و اینگونه هر روز دوستداشتنی تر می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی