سخن بدون پشتوانه، گزاف گویی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آن که پند و اندرز نمی پذیرد، خیلی زود گرفتار می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آموزگاری، دلدادگی است، چنین جایگاهی، هیچگاه به دست بدان مباد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخن آموزگارانی که نوای مهربانی سر می دهند، در سینه و جان شاگردان جاودانه می ماند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی پدر فلسفه اُرُدیسم Japan_4_

آموزگاری که با واژه "تشویق" و کارکرد آن، آشنا نیست، به راستی بی سواد و خام است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

یک آموزگار می تواند، با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی