زمانی که نیروهای درون خویش را انکار کنیم، نگرانی به دیدارمان می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با بدیهای دیگران، دل خویش را به سیاهی نکشیم، همواره نگاهمان به راستی باشد و مهربانی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان ناب استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم 30_hez10

آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور، در چنگ خویش داشته باشیم، دستمان، خالی تر از هر زمان دیگری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر بر ساماندهی نیروهای خویش، توانا نباشیم، دیگران سرنوشتمان را می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اراده تنها زمانی زیباست که در جهت خردمندی و عقلانیت باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی