دشمنی و پادورزی، به آدم خردمند، انگیزه زندگی می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دشمن، ابزار نابود ساختن آدمی را، در درون سرای او جست و جو می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دشمنانت را حقیر مپندار، آنها را بیش از خودشان باید شناخت و برای کارزار آماده بود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان ماندگار استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_11_


ره آورد گفتگو با نادان، دو چیز است : نخست، از دست دادن بخشی از زندگی، و دیگری، گرفتار شدن در گمان پوچ و بی ارزش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در زندگی نادان، سرانجام یک گره، هزاران گره باز نشدنی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ارمغان کُرنش در برابر نادان، سختی دو چندان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی