همراه و غمخوار همسایگان خویش باشید، اما نه آن اندازه که دیوار ادب فرو ریزد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها راه ماندگاری هر کشش دوستانه ای، مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای آنکه دوستی هایمان پا برجا بماند، بهتر است همواره میانمان، فاصله و بازه ای باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه پوزش نمی داند چیست، شایسته دوستی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان قصار استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_2_

خموشی در برابر بدگویی از دوستان، گونه ای دشمنی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دوستی بیش از اندازه، همانند دشمنی ترسناک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های خودخور و نالان، دوستان خوبی برای ما نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی