مردم نامهربان، فرمانروایی مهربان نخواهند داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دیدگاه اکثریت هرگز نمی تواند حق اقلیت را نادیده و یا کتمان کند. اکثریت باید فضای آرامش و رشد را در اختیار اقلیت قرار دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Estori_15_آزادی یک پروسه ی در هم تنیده و کلان است که برای پیدایش آن، نیاز به همراهی همه مردم یک سرزمین دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی، تنها برای ما نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی را، با پسوند و پیشوند، بی ارزش و ناکارا نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی