آزادی، یک فرهنگ پیشرو برای پویش و رشد است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها مردم آزاده و آگاه می توانند سازنده یک فرمانروایی بزرگ و نیرومند شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درخت آزادی، بدون باور و همراهی همگانی، ریشه نمی گیرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 سخنان استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی پدر فلسفه اُرُدیسم Estori_10_
آزادی همگان را پاس بداریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی با آدمهای در بند و انکار شده، سودی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی