سخن و مهر پاک، بر آدمهایی با ذات پلید، کارساز نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان زیبا و دوست داشتنی بگوییم، چرا که آنها، صورت ما در اندیشه دیگران خواهند شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فراموش نشدنی ترین آموخته ها، آنهایی است، که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جملات ماندگار فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Japan_2_

گاهی تنها با سکوت، می توان سخن گفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گِره هایی که به هزار نامه دادگستری باز نمی شوند، به یک نگاه و ندای ریش سپیدی گشاده می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی