کارگران کوشا و دلسوز، براستی گردن فرازان یک سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنجارها و قوانین درست به کارآفرین و سرمایه گذار، امید و آرامش نوید می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رویا پردازی که کارآفرین هم باشد، می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بلندای پرچم یک سرزمین، در دستان کارگران و کارآفرینان کوشا و دلسوز است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرهمندی و رشد پایدار یک سرزمین، تنها با همراهی کارگران و کارآفرینان توانمند بدست می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست، تنها نام آدم را بر خود دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_5_کارگر دلسوز و پرتلاش، سرمایه ملی یک سرزمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارگران و کارآفرینان، نیکبختی را به مردم سرزمین خویش هدیه می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر می خواهید جهان، در برابر کشورتان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید، دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کار درست و دلسوزانه، بخشی از سرشت خوبان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی