باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

براستی مهربانان، فرمانروایان گیتی اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بی هیچ چشمداشتی، همواره مهربان باش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروای اندرزگو، شایسته پیشوایی نیست، تنها آنانی بایسته اند که کار می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_2_پاکترین آرزوها، در سینه مهربانان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خوشرویی همانند زر، دارایی با ارزشی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی