افسوس که تا زنده هستیم، قدر یکدیگر را نمی دانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آیا ما مهربان هستیم؟! آنگاه که در هنگامه دیدار این و آن، یا رهایی از رنج و سختی، جانداری را سر می بریم؟! به جای این کارها، درخت بکاریم، نان ببخشاییم و براستی مهربان باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 در پس رفتارهای انسانی، گلستانی از مهر و آگاهی آشیانه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_10_

با کسانی که دستشان به خون دیگران آغشته است، نمی توان مهربان بود. آنها را باید به قانون سپرد، "اُرُد" مهربانی را، همانند بسیاری موارد دیگر، مطلق نمی داند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم شایسته، بخاطر بدی های دیگران، نامهربانی پیشه نمی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها از چشمه نیکوکاری و مهربانی، آرامش در وجود ما جاری می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی