آدمیان پستی هستند که با آبروی دیگران بازی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدانیم که اعتماد دیگران به ما، یکی از با ارزشترین دارایی هاست، هیچگاه با ندانم کاری آن را مخدوش نسازیم، چرا که رشته اعتماد گسسته را با هزار پوزش هم نمی توان به هم پیوند زد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رسانه ها نباید آگاهی را از مردم دریغ کنند، چراکه پرده پوشی می تواند مقدمه هرج و مرج و گسترش شایعات ویرانگر شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_28_ناسزاگو، دانشمند هم که باشد، پست و دون خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ناسزا و دشنام دادن، حتی به دشمنان شایسته نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میوهِ کشتن، کشته شدن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی