خوار نمودن هر آیین و نژادی، به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچگاه، از راستی و درستی خویش آزرده مباش، چرا که در انتهای هر رویداد، پیروزی از آن توست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رسیدن به راستی و درستی، چندان سخت و پیچیده نیست، چه خوب است، کمی به سرشت و منش کودکی برگردیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 رسانه های آزاد، دشمن همیشگی بزهکارانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_26_نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که سازنده و درمانگر هستند، کارشان را با فریاد و غوغا پیش نمی برند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی