سیاستمدار ناتوان، به جای گفتگو با خردمندان آگاه، با چاپلوسان نادان همنشینی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد، رایزنی و مشورت با ریش سپیدان را فراموش نمی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برخی به میهن و زادگاه خویش دشنام می دهند که این سرزمین برای آنها فخر و شکوهی به ارمغان نیاورده است، باید به آنها گفت: شکوه و خرابی یک سرزمین نتیجه تصمیمات مردم همان سرزمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 برآزندگان، آزادی و انسانیت را ستایش می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_30_از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میهن، باید گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آموختن روش های بهتر زیستن از دیگر سرزمین ها، ناشایست نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی