آنگاه که آرمان هویدا شد، هزاران راه بن بست هم، نمی توانند پیشدارمان باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از آدمهای خودستایی که آرزوهای شما را به ریشخند می گیرند، دوری کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم به آسانی، با نشان دادن توانمندی خویش بدست آوریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 فرزانگی بدون انسانیت، لافی بیش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_13_باور داشتن به پیروزی، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای پویایی و پیشرفت، گام نخست، از پشت درهای بسته برداشته می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی